BBCV vedtægter

1.   Klubbens navn er Brønderslev Badminton Clubs Venner, forkortet BBCV.
Hjemsted er Brønderslev Kommune, Nordjyllands Amt.
Klubbens adresse er Nordens Allé 62, 9700 Brønderslev.

2.   Klubben formål er:
            1. at give badmintonspillere over 25 år de bedst mulige betingelser for at udøve deres idræt
            2. at støtte B.B.C i klubbens bestræbelser på at skabe bedst mulige forhold for badminton som idrætsgren.

3.   Som medlemmer optages alle, der
            1. vil dyrke badminton som fritidssport eller som passivt medlem
            2. vil overholde klubbens love
            3. er fyldt 25 år
Bestyrelsen skal godkende alle optagelser.

4.   Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Ingen kan være i restance mere end 2 måneder. 

5.   Klubben ledes af en bestyrelse, der består af:
            a. Formand
            b. Næstformand
            c. Kasserer
            d. Sekretær
            e. Motions/spilleudvalgsformand 
Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer.
Vælges der 2 på generalforsamlingen, supplerer BBC med 3
Vælges der 3 på generalforsamlingen, supplerer BBC med 4
Valgperioden er ét år for både valgte og udpegede medlemmer
Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
Formanden leder bestyrelsesmøderne. Næstformanden overtager under formandens fravær dennes funktioner.

6.   Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i marts/april måned.
Indkaldelse til generalforsamling skal med angivelse af dagsorden bekendtgøres i den stedlige presse eller direkte til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen senest 3 søgnedage før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen er i alle anliggender beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, og der anvendes almindelig stemmeflerhed, fraset forslag til vedtægtsændringer eller om klubbens opløsning, for hvilke der gælder særlige regler. (se §15).
Hvert medlem har én stemme. 
Dagsordenen for generalforsamlingen er:
            1. Valg af dirigent
            2. Formandens beretning
            3. Kassereren aflægger regnskab
            4. Behandling af forslag herunder fastsættelse af kontingent
            5. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer
            6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
            7. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant
            8. Evt. 

7.   Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, hvis 1/4 af medlemmerne fremsætter begæring herom, eller når mindst 25 medlemmer skriftligt forlanger dette med forslag til dagsorden. 
Ekstra ordinær generalforsamling bekendtgøres på samme måde som den ordinære generalforsamling, men kan indkaldes med 3 søgnedages varsel. 
På den ekstra ordinære generalforsamling kan kun behandles den eller de sager, der er bekendtgjort ved indkaldelsen. 

8.   Medlemsmøde afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt. Kun medlemmer har adgang til klubbens møder og generalforsamlinger.
Bestyrelsen kan dog beslutte undtagelser herfra. 

9.   Klubben tegnes ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Den samlede bestyrelse tegner i enhver henseende klubben angående køb, salg og pantsætning af fast ejendom. 

10.   Der føres protokol over det på møderne passerede og vedtagne.
Protokollen godkendes af de på mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer og underskrives af formanden. 

11.   Fordeling af baner og tider koordineres med og af  B.B.C. efter forudgående samråd med B.B.C.’s bestyrelse. 

12.   Klubbens regnskabsår går fra 1.januar til 31.december.
Regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer, der sammen med revisorsuppleanten vælges for 1 år ad gangen. 

13.   Klubbens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser, for hvilke klubben alene hæfter med dens respektive formue. 
Medlemmerne har ingen økonomiske forpligtelser over for klubben ud over kontingentforpligtelsen. 
Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller på udbytte af nogen art. 

14.   Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når vedkommende:
            1. Ikke retter sig efter klubbens love
            2. Ved agitation søger at skade klubbens interesser eller
                udviser utilbørlig optræden.
            3. Tilegner sig klubbens pengemidler eller ejendele. 

Enhver eksklusion forelægges førstkommende generalforsamling til godkendelse.
Det ekskluderede medlem har ret til at møde og udtale sig, indtil hans sag er afgjort. 
Udmeldelse af klubben skal ske til kassereren inden den 15. i den måned, hvor udmeldelsen finder sted. 
Et udtrådt eller ekskluderet medlem har intet som helst krav på klubben. Et ekskluderet medlem kan optages igen, hvis dette besluttes på en generalforsamling. 

15.   Vedtægtsændringer eller opløsning af klubben kan kun finde sted på en generalforsamling, når mindst 2/3 af klubbens samlede antal stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af generalforsamlingens medlemmer stemmer for forslaget. 
Hvis ikke et tilstrækkeligt stort antal stemmeberettigede medlemmer er til stede indkaldes inden 1 måned til en ny general-forsamling, på hvilken afgørelse kan træffes uanset de frem-mødtes antal, dog med 2/3 majoritet for forslaget. 
Såfremt klubben opløses, overdrages klubbens pengemidler og øvrige ejendele til B.B.C. 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 11.september 1991.
Som stiftere: Bestyrelsen i B.B.C. 
Sign.                                    Sign. 
Poul Lønbro                              Erik Støwe                                                             
Sign.                                    Sign.
Birthe Ellegaard                      Per Hardahl

Sign.                                    Sign.
Bo Christensen                        Finn Østenkær
Sign.                                    Sign.
Per Winther                             Lotte Gorm
Sign.
Povl-Erik Halmind
                                            Sign.
Som dirigent :                          Erik Møller Nielsen 
Revideret og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 14.april 2005