1.   Klubbens navn er Brønderslev Badminton Club, forkortet B.B.C.
Hjemsted er Brønderslev Kommune, Nordjyllands Amt.
Klubbens adresse er Nordens Allé 62, 9700 Brønderslev.

2.   Klubbens formål er at samle badmintonspillere i en klub og virke for så gode forhold som muligt for denne idrætsgren.

3.   Klubben er tilsluttet Nordjydsk Badmintondistrikt (N.B.D.) under Dansk Badmintonforbund (D.B.F) og Dansk Idræts Forbund (D.I.F).
Anden bestemmelse kan træffes på generalforsamlingen.

4.   Som medlemmer optages alle, der vil dyrke badminton som fritidssport, og som vil rette sig efter klubbens love.
Andre, med interesse for klubbens formål, kan optages som passive medlemmer.
Bestyrelsen skal godkende alle optagelser.

5.   Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen har ret til at forhøje eller nedsætte kontingentet, såfremt banelejen stiger eller falder.
Ingen må være i restance i mere end to måneder.

6.   Klubben ledes af en bestyrelse på 5 – 9 personer.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, seniorspilleudvalgsformand og ungdomsspilleudvalgsformand.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden,
Formanden leder bestyrelsens møder.

Med henblik på at sikre kontinuiteten vælges bestyrelsens medlemmer for to år ad gangen.
I de lige årstal er det lige antal/halvdelen af bestyrelsen på valg, og i de ulige årstal/den anden del af bestyrelsen på valg.
Formanden leder bestyrelsesmøderne. Næstformanden overtager under formandens fravær dennes pligter og funktioner.
Bestyrelsen beslutter nedsættelse af udvalg, der selvstændigt, under ledelse af en udvalgsformand, varetager de af bestyrelsen pålagte opgaver.

7.   Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i februar-marts måned.

Generalforsamlingen skal med angivelse af dagsordenen bekendtgøres i den stedlige presse eller direkte til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal (se dog paragraf 16).
Der anvendes almindelig stemmeflerhed. Ved vedtægtsændringer gåes der frem efter paragaf 16 stk. 1.og 2.

Hvert medlem har én stemme, dog således at stemmeretten for medlemmer under 16 år udøves af forældremyndighedsindehaveren.

Hvert medlem af BBCV har én stemme. Stemmeretten bortfalder, hvis medlemmet også er medlem af BBC.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

   1. Valg af dirigent.
   2. Formandens beretning.
   3. Kassereren aflægger regnskab.
   4. Behandling af forslag.
   5. Fastsættelse af antal af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 6 stk. 1
   6.Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf § stk 3 og 2 suppleanter.
   7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
   8. Eventuelt

8.   Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 af medlemmerne skriftlig forlanger dette med forslag til dagsorden.
Den bekendtgøres på samme måde som den ordinære generalforsamling, men kan indkaldes med 3 dages varsel.
På den ekstra ordinære generalforsamling kan kun behandles den eller de sager, som er bekendtgjort ved indkaldelsen.

9.   Skal klubben repræsenteres ved andre sportsforeninger eller sportssammenslutninger, kan bestyrelsen udpege de nødvendige repræsentanter.

10.   Medlemsmøde afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt.
Kun medlemmer har adgang til klubbens møder, generalforsamlinger og sammenkomster.
Bestyrelsen kan dog beslutte undtagelser herfra.

11.   Klubben tegnes ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Den samlede bestyrelse tegner i enhver henseende klubben angående køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

12.   Der føres protokol over det på møderne passerede og vedtagne.
Protokollen godkendes af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer og underskrives af formanden.

13.   Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer, der sammen med en revisorsuppleant vælges for 1 år.

14.   Klubbens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens respektive formue.
Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for klubben ud over kontingentforpligtelsen.
Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

15.   Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når vedkommende:

   1. ikke retter sig efter klubbens love
   2. ved agitation søger at skade klubbens interesser eller udviser utilbørlig optræden
   3. tilegner sig klubbens pengemidler eller ejendele

Enhver eksklusion skal forelægges førstkommende generalforsamling til godkendelse.
Det ekskluderede medlem har ret til at møde og udtale sig, indtil hans sag er behandlet.

Udmeldelse af klubben skal ske til kassereren inden den 15. i den måned, hvor udmeldelsen finder sted.

Et udtrådt eller ekskluderet medlem har intet som helst krav på klubben. Et ekskluderet medlem kan optages igen, hvis generalforsamlingen vedtager dette.

16.   Klubben kan kun opløses på en generalforsamling, når mindst 2/3 af klubbens samlede antal stemmeberettigede medlemmer er til stede og når mindst 2/3 af generalforsamlingens deltagere stemmer for forslaget.

Er der ikke tilstrækkeligt stort antal stemmeberettigede medlemmer til stede, indkaldes inden 1 måned til nyt møde, på hvilket bestemmelse kan tages uanset de fremmødtes antal, men dog med 2/3 majoritet for forslaget.

Såfremt blot 25 medlemmer af de fremmødte ønsker at fortsætte arbejdet, kan klubben ikke opløses.

I tilfælde af opløsning skal klubbens pengemidler efter nærmere aftale med Idrætssamvirket i Brønderslev bindes i 5 år i et lokalt pengeinstitut, og derefter overgå til et fond for de foreninger, der er tilsluttet Idrætssamvirket.

Klubbens eventuelle øvrige ejendele overdrages Idrætssamvirket.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 26.02.1979.

Sign. Jens O.Christensen                                        Sign. Tove G. Rasmussen
Formand                                                                        Kasserer

sign. Bendt Nielsen                                                    Sign. Leo Engstrøm
Næstformand                                                               Sekretær

sign. Mogens Henningsen
Spilleudvalgsformand

Paragrafferne 4 og 6 revideret på generalforsamlingen den 29.2.1984.

Paragraf 7 ændret på generalforsamlingen den 1. marts 1988.

Paragrafferne 1, 11 og 12 revideret på den ekstraordinære generalforsamling den 11.9.1991.

Paragrafferne 5, 6 og 7 revideret på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2003